Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Tân Uyên Trọn Gói

307 lượt thích

Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Tân Uyên

Công Ty Cổ Phần là gì?

Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp.

– Công ty cp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cp có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Các Loại cổ phần

1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm. kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

4. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác. do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

6. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thành lập công ty Tân Uyên
Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Tân Uyên

Các Yêu cầu Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Tân Uyên

Yêu cầu

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn chuyển nhượng

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Tân Uyên.

Yêu cầu Thành lập công ty cổ phần tại tân uyên

Công ty cổ phần cần ít nhất 3 cổ đông sáng lập. Và không bị giới hạn về số lượng cổ đông. 

Các cổ đông cần chuẩn bị các giấy tờ chứng thực cá nhân liên quan : Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu … Đối với cổ đông là cá nhân. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp. Được quy định tại  Nghị định 106/2015/NĐ/CP –  về người đại diện phần vốn góp. Đối với cổ đông là tổ chức.

Thành phần hồ sơ

Công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm: 

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: phụ lục I-4
  • Điều lệ công ty
  • Danh sách cổ đông sáng lập.
  • Bản sao chứng thực cá nhân, hoặc giấy chứng nhận ĐKDN.

Các bước Thành lập công ty cổ phần tại Tân Uyên

Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ.
Nộp hồ sơ ĐKDN qua mạng.
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ. 
Khắc dấu, đăng ký mẫu dấu Doanh nghiệp
Đăng Ký tài khoản ngân hàng.
Đăng ký mua chữ ký số điện tử / Token
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Hãy liên hệ cho chúng tôi đề được hỗ trợ !

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880.505

Hotline0819.880.505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

 

Bài viết liên quan
Menu